För att vår förening ska vara trivsam att bo i finns det några ordningsregler som behöver följas.

Klicka på knapparna för snabbare navigering:

1.
Parkering

Endast markerade parkeringsplatser skall användas för parkering av fordon. Varje lägenhet har en tilldelad plats. Behöver man fler platser eller vill ställa sig på kölistan för garageplats, vänligen kontakta styrelsen. Under vintertid är det synnerligen viktigt att bilar INTE parkeras på annat än märkta parkeringsplatser på grund av snöröjning.

Parkering på innegårdar, gräsmattor eller andra ställen inom föreningen är inte tillåten annat än för i eller urlastning eller vid in eller utflyttning. Föreningen kan inte åläggas ansvar för uppkomna skador på fordon som parkerats felaktigt eller som hindrar exempelvis utryckningsfordon mm.

2.
Utemiljö

Gårdsstädning

Vid två tillfällen under året, höst och vår, har föreningen gemensamma städdagar. Då passar vi på att underhålla våra hus och gårdar, och ha trevligt tillsammans. Det är givetvis viktigt att alla hjälps åt under dessa dagar då vi alla delar samma boendemiljö.

Utöver dessa städdagar gäller följande, vilket är alla boendes ansvar:
Gräsklippning och allmän trädgårdsskötsel: Vi boende hjälps åt att klippa våra gräsytor, och sköter om våra gemensamma trädgårdar.

Gräsklippare och trädgårdsredskap: Föreningen har två st gräsklippare, placerade i förrådet i garagelängan, och förrådet i hörnet Sion-Snickarbo. Efter användande av gräsklipparna, borsta av skräp och gräsrester, och fyll upp tanken. Redskap inköpta av föreningen som kan användas av oss alla finns i ovan nämnda förråd. Vid driftstörning/problem, ta kontakt med styrelsen.

Snöröjning: Föreningen köper tjänsten av snöröjning och sandning på merparten av våra allmänna ytor och parkeringar, men vi boende måste själva röja/halkbekämpa entré, trappor och mindre gångar till respektive hus. Snöskyfflar finns i föreningens förråd.

Drivmedelskort: Föreningen har två inköpskort för drivmedel, och används bl.a för köp av bensin till våra gräsklippare. Korten finns hos styrelsen. Vid återlämnande av kort, ska kvitto med signatur medfölja kort.
Kontokort: Föreningen kar konton hos Q-star, Jula och Byggmax. Korten används framförallt i samband med städdagarna för inköp av material och underhåll. Korten finns hos styrelsen.

Tillbyggnad/ombyggnation/altan

Alla byggnationer skall alltid godkännas av styrelsen. Med din begäran skickar du även med en tydlig karta/skiss på hur du/ni tänkt. Kartan/skissen skall även innehålla beskrivningar och mått. Dessa eventuella byggnationer bekostas i normalfallet av enskild bostadsrättsinnehavare och får under inga omständigheter påbörjas innan klartecken givits av styrelsen.

Gällande altanbygge, så är det ingen självklarhet att man får tillstånd till att bygga en sådan, det beror helt på placering och utformning samt att den skall ”smälta” in på ett bra sätt. Altan får inte sättas fast i husvägg och skall i första hand alltid läggas på stenplattor eller dylikt och inte gjutas. Ett tips är att alltid redan under planeringen av en altan prata med styrelsen så tittar vi tillsammans på hur det är tänkt, det är dock alltid under styrelsemöte som beslut tas om att ge tillstånd till altanbygge eller inte.

Det är även viktigt att påpeka att ingen boende har ensamrätt till de områden som finns i föreningens ägo, inte ens det som är i direkt anslutning till den boendes hus/lägenhet, det innebär att även om en altan sätts upp och bekostas av den boende, så står den på föreningen mark som alla boende har tillträde till. Framtida projekt eller ändringar i utemiljön eller byggnationerna kan göra att altanen måste rivas och ingen ersättning kan då begäras av föreningen eller styrelsens ledamöter.

Installation av luftvärmepump, satellitmottagare, markiser, annan påbyggnad samt övriga fasta installationer skall även det godkännas av styrelsen och får under inga omständigheter monteras innan ett klartecken givits. Om så sker, kan den boende på egen bekostnad få ta bort eller flytta det som monterats. Även här gäller att framtida projekt eller ändringar i utemiljön eller byggnationerna kan göra de egna installationerna måste tas bort och ingen ersättning kan då begäras av föreningen eller styrelsens ledamöter.

3.
Sophantering

Håll rent runt sopkärlen och kasta endast sådant som får kastas i våra sopkärl. Återvinningsstation/avfallshantering finns i Almunge, alt Uppsala, för plåt-miljö- och farligt avfall (batterier, glödlampor/lysrör etc). OBS: Kartonger och annat större hushållsavfall kastas ej i vårt soprum utan hänvisas till återvinningsstationerna.

4.
Trapphus & förråd

Trapphus skall hållas rena ur brandskyddssynpunkt, det innebär att det inte är tillåtet att använda dessa utrymmen som förråd eller uppställningsplats. Samma sak gäller ytor i källargångar, farstukvistar mm. Styrelsen gör regelbundna besiktningar och påträffas material som inte hör hemma i dessa utrymmen kommer dessa efter påtalan tas bort och slängas på den boendes bekostnad.

I föreningen finns ett antal förråd, både i utrymmet vid tvättstugan, samt vid sophuset och utanför/ovanför vissa lägenheter. Det åligger de boende att ansvara för att de egna förråden är låsta och att inget förvaras i dessa som kan framkalla brand eller annan skada.

5.
Tvättstuga

På väggen finns ”ordningsregler” för tvättstugan uppsatt, men var noga med städningen! Detta gäller både själva tvättstugan, som maskinerna. Torka av golv och uppläggningsytor, torka av maskiner, och töm ”ludd-fällorna”!

Felanmälan: Om tvättmaskinerna, torktumlaren eller torkrumsfläkten går sönder skall detta felanmälas så snart som möjligt till Per Engström via telefon 070-355 60 81.

Lappen Trasig/felanmäld läggs på den maskin som är trasig så näste person som tvättar vet det direkt.

Samtliga boende/lägenheter har fått ut en ”plupp” till bokningstavlan. Om pluppen eller nyckeln till pluppen tappas bort kontaktas styrelsen för erhållande av en ny. Det är inte tillåtet att boka tvättstugetid på annat sätt än med den plupp respektive boende/lägenhet har. Då många nyttjar tvättstugan så är det viktigt att parkera pluppen om ingen tid bokats, låt inte pluppen hålla en tid som ni inte har för avsikt att använda.

6.
Innemiljö

Den boendes ansvar: I föreningens stadgar framgår det hur ansvarsförhållandet ser ut mellan det föreningen ansvarar för och det den boende ansvarar för. Värt att tänka på är: att ombyggnader av lägenhetsutrymmen ska alltid godkännas av styrelsen och att installationsarbeten/våtrumsarbeten måste utföras av ackrediterad personal. Är du osäker på vad som gäller eller hur det skall utföras, kontakta alltid styrelsen först.

Störning: Generellt förväntas samtliga boende respektera varandra och det är därför inte tillåtet att störa era grannar med hög musik, byggnation eller liknande efter klockan 22.00 till 07.00 vardagar och efter klockan 23.00 till 09.00 helger. Lika självklart förväntas boende som planerar fest eller liknade att alltid i god tid informera sina grannar om detta.

7.
Stadgar

Varje boende har en skyldighet att ta del, läsa och följa föreningens stadgar, du hittar information om stadgarna här.
Att inte följa stadgarna eller medvetet bryta mot dessa vid upprepade tillfällen och inte efter påtalan vidtaga rättning, kan föranleda att den boende ifrågasätts som medlem i föreningen.